Scenariusz lekcji matematyki w klasie V uwzględniający zastosowanie komputerów w procesie nauczania.

 


Temat: Rodzaje trójkątów.          powrót

 


 

Czas trwania: 45 min.

 1.     Główne zadania lekcji:

 ·       Zapoznanie z różnymi rodzajami trójkątów.

 ·       Usystematyzowanie wiadomości na temat trójkątów.

  2.     Cele lekcji: Po zakończeniu lekcji uczeń:

  ·       zna różne trójkąty,

   ·       zna podział trójkątów ze względu na kąty,

   ·       zna podział trójkątów ze względu na boki,

   ·       potrafi rozróżniać i nazywać różne trójkąty,

   ·       potrafi narysować różne trójkąty.

 3.     Uwagi dotyczące realizacji:

  ·        W trakcie realizacji posłużyłem się skonstruowanym przez siebie programem komputerowym  „Klasyfikacja trójkątów”.

  ·        Lekcja odbyła się w pracowni komputerowej.

  4.     Metody pracy: elementy wykładu, pokaz, ćwiczenia praktyczne przy komputerze.

  5.     Środki dydaktyczne:

  ·        stanowiska komputerowe pracujące w środowisku Windows,

  ·        tablicowe przyrządy geometryczne.

  6.     Pojęcia:

         ·       utrwalanie: trójkąt, boki trójkąta, podstawa trójkąta, kąt prosty, kąt ostry, kąt rozwarty,

        ·       nowe: ramiona trójkąta, trójkąt prostokątny, trójkąt ostrokątny, trójkąt rozwartokątny, trójkąt  

            równoboczny, trójkąt równoramienny.

    7.  Przebieg lekcji:

·        Czynności organizacyjno-porządkowe.

·        Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

·        Wprowadzenie:

a.    przypomnienie pojęć: kata ostrego, kata prostego i kąta rozwartego,

b.   przypomnienie pojęcia trójkąta.

·     Rozwinięcie:

a.    uruchomienie programu „Klasyfikacja trójkątów”,

b.   praca uczniów przy poznawaniu różnych rodzajów trójkątów ( w

programie),

c.   wprowadzenie pojęcia ramion i podstawy trójkąta równoramiennego,

d.   rysowanie trójkątów na tablicy i w zeszytach,

e.    powrót do programu – ćwiczenia z testem.

·     Podsumowanie:

a.      powtórzenie nowych pojęć,

b.     zadanie domowe:      ćwiczenia str.   zad.

c.     czynności porządkowe, zakończenie pracy z programem .

Opracował: mgr Maciej Białoskórski      powrót