strona główna

 

o rejonie

 

o szkole

 

nauczyciele

 

uczniowie

 

tradycje, uroczystości i konkursy

 

publikacje

 

Szlakiem …..

 

Obwód Szkoły Podstawowej w Boćwince zamieszkuje ludność różnego pochodzenia. Są to: Polacy z Suwalszczyzny i Podlasia, Polacy z Kurpi, Polacy z Wileńszczyzny, ludność pochodząca z Litwy lub Białorusi, Ukraińcy przesiedleni tu w ramach akcji „Wisła”, nieliczni potomkowie Mazurów oraz Polacy z Polski centralnej. Taki zlepek różnych kulturowo ludzi ma wielkie trudności z ustaleniem swojej tożsamości obyczajowej i kulturowej. Pomimo upływu wielu  lat przebywania razem, nie powstały tu znaczące kulturowo nowe wspólne obyczaje i tradycje co skutkuje brakiem więzi międzyludzkich i biernością społeczeństwa. W dalszej konsekwencji prowadzi to do wyobcowania, dezintegracji, apatii i patologii społecznych (alkoholizm itp.).

Szansą na wypracowanie nowej platformy obyczajowej jest tworzenie nowych tradycji i przyzwyczajeń w pracy z dziećmi w myśl zasady  „ …czym skorupka za młodu nasiąknie”. Tworzenia takich tradycji w naszej szkole może opierać się na ludowych legendach mazurskich spisanych we wsiach należących do gminy Kruklanki, przez panią Jadwigę Tressenberg, opublikowanych w książce „Mazurskie opowieści” ( wyd. „z bliska” 2005). Pomysł stworzenia rowerowej ścieżki dydaktyczno – regionalnej przechodzącej przez miejsca opisane w legendach, narodził się około trzech lat temu. Najważniejszymi elementami ścieżki mają być monumentalne rzeźby drewniane przedstawiające  postacie opisane w  opowieściach, ustawione w okolicach wskazanych przez autorkę oraz tablice z krótkim opisem danej legendy. Ścieżka ma być odpowiednio oznakowana aby mogła służyć uczniom i innym chętnym (turystom). Na bazie tego obiektu mogą być organizowane imprezy kulturalne o charakterze integracyjnym dla społeczności lokalnej takie jak  konkursy dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne  z zakresu międzyprzedmiotowej ścieżki regionalnej.

Wiosną tego roku pojawiła się możliwość realizacji projektu. Dowiedzieliśmy się o konkursie na projekty dotyczące działalności regionalnej ogłoszonym przez Gołdapski Fundusz Lokalny. Sporządziliśmy wniosek i WYGRALIŚMY!!!!!!. Z początkiem czerwca 2005 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu:

„Chronimy dziedzictwo kulturowe – rowerowa ścieżka dydaktyczna „Szlakiem Mazurskich Legend” dla społeczności zamieszkałej  w obwodzie Szkoły Podstawowej w Boćwince”.